برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
19 و 20 اسفندماه 1388
گزارش مقالات دریافتی
مقالات دریافتی : 506 مقاله
مقالات پذیرش شده : 271 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 62 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 209 مقاله
همایش نگار

موضوعات و محورهای همایش :

x  کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
x  بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
x  بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
x  مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
x  بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
x  ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
x   خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
x  سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
x  کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
x  بهره برداری بهینه از منابع آب و توسعه پایدار
x  بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
x  مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار
x  بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
x  ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
x   خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
x  سیسنم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
پوستر همایش
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )